Keravan Perussuomalaisten kuntavaaliteemat

Keravan Perussuomalaisten teemat kuntavaaleissa ovat:

1. Turvallisuus

2. Perus- ja lähipalvelut pidettävä kunnossa

3. Maahanmuuttopolitiikka

4. Keravan taloudesta huolehdittava

5. Monipuolinen asuin- ja yritysrakenne turvattava

6. Liikenneinfra kuntoon

7. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko

8. Monipuoliset liikuntapalvelut säilytettävä

 

Voit halutessasi printata teemat liittenä olevana pdf-tiedostona ja jakaa eteenpäin sukulaisillesi, ystävillesi ja naapureillesi.

Keravan Perussuomalaisten tärkeimmät teemat kuntavaaleissa 2021

 

1. Turvallisuus
Haluamme turvallisen Keravan, ja se on myös tulevaisuudessakin mahdollista. Emme saa päästää
turvallisuustilannetta rapautumaan. Meidän kannattaa olla ylpeitä keravalaisuudesta,
pikkukaupunkimaisuudesta ja paikallisesta kulttuuristamme!
Yleistä turvallisuutta heikentävä rikollisuus on kasvussa, ja maahanmuuttajien osuus tekijöissä on
yksiselitteinen. Olemme tästä kehityksestä syvästi huolissamme ja haluamme lisätä poliisin
näkyvyyttä Keravalla.
Yhteiskunnallisten resurssien ja uudistusten lisäksi tarvitaan välttämättä ihmisten omaa
vastuunottoa turvallisen yhteisöllisyyden edistämiseksi. Lähiympäristömme tapahtumien
huomioiminen kuuluu tähän.

2. Perus- ja lähipalvelut pidettävä kunnossa
Peruspalveluiden tulee edistää kuntalaisten työllistymismahdollisuuksia. Keravan oma
elinkeinopolitiikka on avainasemassa luotaessa uusia työpaikkoja ja kavennettaessa alueellisia
eroja. Palvelut on pidettävä jatkossakin lähellä, se takaa jatkuvuuden, turvallisuuden ja Keravan
elinvoimaisuuden.
Ikääntyneiden oikeudet tulee nostaa poliittiseen päätöksentekoon ja huolehtia niiden toteutumisesta
niin sosiaalisella, taloudellisella kuin henkiselläkin puolella. Kuten muillakin sektoreilla,
kannatamme lähipalveluita myös ikääntyneiden kohdalla. Läheisyys lämmittää kaikenikäisiä. Myös
omaishoitajien asemaa on edelleen syytä parantaa. Ikääntyneiden rooli yhteiskunnassamme on yhä
merkittävämpi. Ikääntynyt ei ole rasite, jota siirretään taloudellisin perustein, vaan kunnioitusta ja
arvostusta ansaitseva ihminen. Hoivan tulee olla riittävää ja inhimillistä eikä se saa passivoida
ihmistä turhaan.
Toimivan kunnallisen päivähoidon tulee huomioida sekä hoiva, pedagoginen laatu että vanhempien
työhön liittyvät näkökohdat. Päivähoito ei kuitenkaan voi korvata vanhempia ja näiden vastuuta
jälkikasvunsa kasvattamisesta ja huolehtimisesta. Kotihoidon mahdollisuutta tai perheiden itsenäistä
päätäntävaltaa ei tule romuttaa.
Kannatamme ehdottomasti lähikoulujen säilyttämistä ja koulujen koon pitämistä kohtuullisena,
muiden lähipalvelujen turvaamisen ohella.

3. Maahanmuuttopolitiikka
Maahanmuuttajien tulee hyväksyä suomalaisen ja länsimaisen yhteiskunnan tärkeimmät arvot ja
elää niiden mukaisesti.
”Kotouttamisen” täytyy olla ennen muuta suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa, ei eroja
korostavaa tai jopa niitä voimistavaa. Maahanmuuttaja on aina viime kädessä itse vastuussa
sopeutumisestaan.
Keravallakin resurssien kohdentamisen tulee tukea tätä tavoitetta. Vääränlaisilla
maahanmuuttopoliittisilla linjauksilla on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia, kuten Ruotsin tilanteesta
voimme huomata. Tänne tulevien maahanmuuttajien tulee oppia elämään maassa maan tavalla.

4. Keravan taloudesta huolehdittava
Veronkorotusten tie on käyty loppuun – asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. Keravan on
keskityttävä asukkaidensa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista, turhista ja
vahingollisista menoista Keravalla on leikattava ensin, kuten ilmastopolitiikka ja
maahanmuuttopolitiikka. Samaten velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää.

5. Monipuolinen asuin- ja yritysrakenne turvattava
Haluamme uudistaa maankäytön tapoja niin, että keravalainen on lähempänä omaa ympäristöään
koskevia päätöksiä eikä kaikki tapahdu vain kasvottomien virkakoneistojen suojissa.
Kunnan harjoittamassa maankäytössä on kunnioitettava paikallisia oloja, kuten esimerkiksi
elinkeinoja ja harrastusmahdollisuuksia. Keravan erilaiset lähtökohdat ja tarpeet maankäytössä tulee
tunnustaa entistä selkeämmin. Kaavoituksen vaikutus asuin-, ja elinkeinopolitiikkaan sekä
työpaikkojen luomiseen tulee ymmärtää Keravallakin. Kerava on syytä säilyttää pienenä, suurena
kaupunkina.

6. Liikenneinfra kuntoon
Teiden kuntoa tulee parantaa. Suorat tiet vievät menestykseen myös elinkeinoelämää; kaikki ei
Keravallakaan tapahdu vain tietoverkoissa.
Pyöräily on mukava harrastus, mutta työmatkapyöräily on mahdollista vain harvoille.
Liikennesuunnittelua ei saa tehdä ideologisesti vain pyöräilyn tai muun ekomatkailun ehdoilla.
Autoilun mahdollisuuksista ja sujuvuudesta on Keravalla edelleenkin pidettävä hyvää huolta.

7. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko
Valmistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää, jotta keravalaisilla on aito vaikutusmahdollisuus
omaa elinpiiriään koskettaviin asioihin.
Keravan kehittämisen tulee lähteä kaikkien asukkaiden tarpeista. Keskeistä on turvallisuus,
rauhallisuus ja viihtyisyys. Ihmislähtöisyys ottaa tietysti huomioon myös ympäristön – useimmat
keravalaiset arvostavat puhdasta luontoa kotinsa lähellä.

8. Monipuoliset liikuntapalvelut säilytettävä
Keravan tulee tukea normaalia arki- ja viikonloppuliikuntaa. Kevyen liikenteen väylien
rakentaminen ja kunnossapito ovat sitä parhaimmillaan, samoin kuin esimerkiksi leikki- ja
perhepuistot. Yhteistyö matalan kynnyksen liikunta- ja muiden seurojen kanssa on myös suotavaa.
Erilaisiin pienimuotoisiin järjestöihin, harrastustoimiin ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen
tulee kannustaa.
Parhaimmillaan kunnallinen vapaa-ajan toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä, torjuu yksinäisyyttä
sekä auttaa eri-ikäisten kuntalaisten kohtaamista. Erilaiset elämänlaatupalvelut ovat inhimillinen ja
kustannustehokas lääke montaa ikävää vastaan.

Keravan Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 16.5.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa