VALTUUSTOALOITE OMAISHOIDON TUEN KEHITTÄMISESTÄ

Kaupunginvaltuusto 13.5.2013/90 §

Kv 90 §

Lahja Havansi (PS) esitti hänen ja 24 muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan valtuustoaloitteen:

Kun ihminen menettää sairaudesta tai korkeasta iästä johtuen toimintakykynsä eikä kykene enää huolehtimaan itsestään eikä tarpeistaan, edessä on ympärivuorokautisen hoidon tai hoivan järjestäminen. Sitä järjestetään Keravalla terveyskeskuksessa ympärivuorokautisena lyhytaikaishoitona ja ympärivuorokautisena pitkäaikaishoitona. Lisäksi ympärivuorokautista hoivaa annetaan tehostettuna palveluasumisena Hopeahovissa ja Helmiinassa ja sitä myös ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta (esim. Esperi).

Ympärivuorokautisen hoidon toimintakulut ovat keskimäärin 150 €/vrk/potilas. Ympärivuorokautisessa hoidossa oli vuonna 2012 keskimäärin 250 potilasta ja tilinpäätöksen mukaan rahaa meni Keravalla yhteensä n. 13 miljoonaa €.

Näiden hoitomuotojen lisäksi hoidetaan toimintakykynsä osittain tai kokonaan menettäneitä kotona omaishoitajien toimesta. Omaishoitajille voidaan hakemuksesta maksaa omaishoidon tukea. Keravalla omaishoidon tuen saantikriteerit on tehty niin tiukoiksi, että kaikki omaistaan hoitavat eivät edes hae tukea tai jos hakevat, eivät sitä saa eli kunta ei tee heidän kanssaan omaishoidon sopimusta. Tuen ulkopuolelle jätetyt omaishoitajat, joita on paljon, eivät myöskään saa kolmea vapaapäivää kuukaudessa, joka kuuluu ”virallisille” omaishoitajille. Heidän karu kohtalonsa on siis sitoutua hoitamiseen 24h/365vrk/vuosi.

Omaishoidon rahoitus olisi valtakunnallisesti järkevintä ja oikeudenmukaisinta hoitaa KELA:n kautta. Ministeri Guzenina-Richardson on kuitenkin ilmoittanut, että nykyinen hallitus ei sellaista muutosta tule tekemään. Siten Keravankin on yhä varauduttava rahoittamaan ja organisoimaan omaishoito, minkä tulisi jatkossa tapahtua nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Koska omaishoidon tuki on ns. määrärahasidonnainen etuus eikä subjektiivinen oikeus, kaupungin viranhaltija ei voi ylittää tukeen varattuja määrärahoja, vaikka tuen saannin kriteerit täysin täyttyisivät.

Keravalla omaishoidon tukea sai vuonna 2012 ainoastaan 112 asiakasta ja toimintakulut olivat 750 000 € eli omaishoitajalle maksettiin keskimäärin 18,40 € vuorokaudelta, mikä on vain 1/8-osa laitoshoidon kustannuksesta.

Jos omaishoitaja lopullisesti väsyy tai sairastuu, hoidettava joutuu ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Pahimmassa tapauksessa omaishoitaja itsekin on ennen pitkää laitoshoidon tarpeessa. Kunnan on pakko järjestää hoitopaikka, heitteillejättöä ei viranomainen voi tehdä. Sen sijaan kenelläkään omaisella ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta olla täysi-ikäisen omaisensa omaishoitajana.

Tehostetun palveluasumisen kulut nousivat vuodesta 2010 4,9 miljoonasta 6,2 miljoonaan vuonna 2012 ( nousu 26 %). Voikin kysyä, onko viisasta antaa ympärivuorokautisen eli erittäin kalliin hoidon kasvaa hallitsemattomasti? Eikö olisi järkevämpää tukea omaishoitoa, jonka hinta on vain pieni murto-osa ympärivuorokautisesta laitoshoidosta? Semminkin kun hoidettavat yleensä paljon mieluummin olisivat kotonaan omaisensa hoidossa kuin laitoksessa.

Siksi me allekirjoittaneet esitämme,

1) että heti kartoitetaan niiden omaishoidon tuen hakijoiden määrä, jotka täyttävät omaishoidon tuen kriteerit mutta jotka määrärahojen niukkuuden takia on jätetty tuen ulkopuolelle tai alimitoitetun tuen varaan, sekä myös niiden omaishoitajien määrä, jotka eivät ole tukea hakeneet;

2) että pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannusten hillitsemiseksi omaishoidon tukeen varataan vuodelle 2014 kohdassa 1 selvitetyn tarpeen kattava määräraha, jolloin kaikki omaishoidon tuen kriteerit täyttävät saavat tuen;

3) että kun omaishoitaja sairastuu, hänen on saatava pikainen apu terveyskeskuksen päivystyksestä (vihreä kaista) tai hänet voitaisiin ottaa kaupungin työterveyshuollon piiriin;

4) että ”ei-virallisille omaishoitajille” etsitään kaupungin ohjauksessa vapaaehtoisorganisaatioista (Talkoorengas, MLL ym.) tukihenkilöitä/ystäviä, jotka voisivat silloin tällöin ”tuurata” väsynyttä hoitajaa ja päästää hänet vaikkapa ostoksille, kampaajalle ym.

Päätös: Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa